25562751103607_2118_IP:หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2566)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคนิคตรัง
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร      
  ประเภทการขอรับทราบ   หลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรปรับปรุงตามกำหนดรอบปรับปรุง)    
  จำนวนปริญญา   หลักสูตรปรับปรุง 1 ปริญญา  
  เลือกใช้เกณฑ์การประเมิน   2558    
  วัน/เดือน/ปี ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   28/10/2565  
  ปีการศึกษาที่สภาอนุมัติให้เปิดสอน   2566
   หลักสูตรสังกัดคณะ   วิทยาลัยเทคนิคตรัง  
   เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.   2556  
   ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ.   2561  
     
  1.1.1 ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)  
  1.1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Automotive Technology (Continuing Program)  
  1.1.3 สถานที่จัดการเรียนการสอน : สถานที่จัดการเรียนการสอนอื่นๆ (โปรดระบุ):วิทยาลัยเทคนิคตรัง, บริษัท ฟอร์ดดุสิต ตรัง จำกัด, บริษัทอีซูซุอันดามันเซลส์ สาขาตรัง จำกัด, บริษัท โตโยต้าเมืองตรัง ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า จำกัด, บริษัท ตรังลีลายนต์ จำกัด, บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด, หจก. เธียรศักดิ์ ออโตเซอร์วิส, บริษัท ชาญศิริ ออโตเซลล์ จำกัด, บริษัท ตรังฮอนด้าคารส์ จำกัด, บริษัท ดุสิตออโตเซลล์ จำกัด, ศูนย์บริการโกศลยางยนต์, บริษัท ดุสิตมอเตอร์ จำกัด, บริษัท วีเอ็นเอส ออโตเซลล์ จำกัด สาขาตรัง  
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  1.2.1 รูปแบบ :
ระดับ 
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) : ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 
  1.2.2 หลักเกณฑ์การเรียกชื่อ :
ปริญญาที่ 
หลักเกณฑ์การเรียกชื่อ 
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) 
ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)  
ชื่อย่อปริญญา (ภาษาไทย) 
ชื่อย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อสาขาวิชา 
1เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.เทคโนโลยีบัณฑิตBachelor of Technologyทล.บ.B.Tech.เทคโนโลยียานยนต์
 
1.3 ข้อมูลประกอบ :      
  1.3.1 วิชาเอก     ไม่มี  
  1.3.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : โครงสร้างหลักสูตร


รูปแบบ 
จำนวนหน่วยกิต 
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) : ปริญญาตรีปฏิบัติการึ75

 
  1.3.3 ภาษาที่ใช้ : หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
  1.3.4 การรับผู้เข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  
  1.3.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น ชื่อสถาบัน ประเทศ รูปแบบของการร่วม
 • Copy
 • Refresh
 • Download
 • Folder1_3
 
Name 
Date modified 
Size 
MOU1_3_5.pdf
21/07/2023 08:49:262.14 MB
 
  1.3.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

หลักสูตร 25562751103607_2118_IP:หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2566)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคนิคตรัง
1.4 สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    
  1.4.1 กำหนดเปิดสอน   ภาคเรียนที่ 1  ปี 2566  

เอกสารแนบ มติสภา
 • Copy
 • Delete (Del)
 • Refresh
 • Download
 • Folder1_4
 
Name 
Date modified 
Size 
CouncilApprove.pdf
24/11/2022 14:49:28756.38 KB
CouncilApprove2658.pdf
24/11/2022 14:50:065.08 MB
CouncilApprove2691.pdf
24/11/2022 14:50:39359.48 KB
CouncilApprove2697.pdf
24/11/2022 14:49:46492.19 KB
 
  1.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประวัติการศึกษา/ผลงานทางวิชาการ 
 อาจารย์กิตติพงศ์ เสตพรรณวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี หลักสูตร: เทคโนโลยีบัณฑฺิต สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย:สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 More Info...
 อาจารย์ณรงค์ ฤทธิเดชวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก หลักสูตร: ปร.ด สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ More Info...
 อาจารย์เธียรศักดิ์ ศรีขำวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท หลักสูตร: ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ More Info...
 อาจารย์พัฒนา หมื่นศรีวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท หลักสูตร: ค.อ.ม. สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย: More Info...
 อาจารย์สมบัติ ช่วยนวลวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี หลักสูตร: เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย:สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 More Info...
 อาจารย์สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท หลักสูตร: คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย:มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ More Info...
 
  1.4.3 อาจารย์ประจำหลักสูตร    
ตำแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประวัติการศึกษา/ผลงานทางวิชาการ 
 อาจารย์กิตติพงศ์ เสตพรรณวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี หลักสูตร: เทคโนโลยีบัณฑฺิต สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย:สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 More Info...
 อาจารย์ณรงค์ ฤทธิเดชวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก หลักสูตร: ปร.ด สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ More Info...
 อาจารย์เธียรศักดิ์ ศรีขำวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท หลักสูตร: ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ More Info...
 อาจารย์พัฒนา หมื่นศรีวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท หลักสูตร: ค.อ.ม. สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย: More Info...
 อาจารย์สมบัติ ช่วยนวลวุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี หลักสูตร: เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย:สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 More Info...
 อาจารย์สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท หลักสูตร: คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา: GRAD_PROG_ID จบจากมหาวิทยาลัย: More Info...
 
1.5 ระบบจัดการศึกษา    
  1.5.1 การจัดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  1.5.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน   มี
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ใช้ระยะเวลาในการจัดการศึกษา 9 สัปดาห์ รวมวัดผลไม่เกิน 9 หน่วยกิต ต่อภาคเรียน
 
       
     
   

25562751103607_2118_IP:หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ. 2566)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคนิคตรัง
1.6 ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้: Learning Outcomes)    
  1.6.1 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
   ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน
ลำดับที่ 
รายละเอียด 
[Collapse]หัวข้อ: 1.คุณธรรมจริยธรรม
 1.4เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่และ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.3มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
 1.2มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 1.1ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.5มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ วิชาชีพรวมถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
[Collapse]หัวข้อ: 2.ความรู้
 2.4สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
 2.3มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทำงาน
 2.2มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
 2.1มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 2.5สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริง
[Collapse]หัวข้อ: 3.ทักษะทางปัญญา
 3.4มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
 3.3สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.2สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้านเทคโนโลยี
 3.1มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
 3.5สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
[Collapse]หัวข้อ: 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 4.3สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 4.2เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
 4.1สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
 4.4รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบและมีความรักองค์กร
 4.5มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านเทคโนโลยี และการรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
[Collapse]หัวข้อ: 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
 5.3สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5.2มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
 5.1มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
 5.4มีทักษะในการสื่อสารการนำข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม
 5.5สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
PLO
การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 
No data to display
ตาราง Maping 
PLO(Ascending)[Filter]
Grand Total
Grand Total
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

 
  1.6.2 ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ    
     ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้ :Learning Outcomes)
ลำดับที่ (Ascending)
รายละเอียด 
[Collapse]หัวข้อ: 1.คุณธรรมจริยธรรม
 1.1เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
 1.2มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆขององค์กรและสังคม
 1.3มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง ตามลำดับ ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 1.4สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
 1.5มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
[Collapse]หัวข้อ: 2.ความรู้
 2.1มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 2.2มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
 2.3มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทำงาน
 2.4สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 2.5สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้
[Collapse]หัวข้อ: 3.ทักษะทางปัญญา
 3.1มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
 3.2สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน เทคโนโลยี
 3.3สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.4มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
 3.5สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
[Collapse]หัวข้อ: 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 4.1สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
 4.2สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
 4.3สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 4.4รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล และงานกลุ่มสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร
 4.5มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านเทคโนโลยีและการรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน
[Collapse]หัวข้อ: 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
 5.1มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
 5.2มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
 5.3สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ
 5.4มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรและการสื่อความหมายการเลือกใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม
 5.5สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
[Collapse]หัวข้อ: 6.ด้านทักษะวิชาชีพในการใช้เทคโนโลยียานยนต์
 6.1มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพ ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 6.2มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 6.3สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน
 6.4มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
 6.5สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
PLO
การพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (Ascending)
 
No data to display
ตาราง Maping 
PLO(Ascending)[Filter]
Grand Total
Grand Total
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 
 
  1.6.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา    
 
ปีที่ (Ascending)
รายละเอียด 
1ประยุกต์ใช้ความรู้และปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยียานยนต์ ประยุกต์ใช้ความรู้และปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูง วิเคราะห์งานเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในสถานประกอบการ
2ประยุกต์ใช้ความรู้และปฏิบัติการฝึกอบรมและเผยแพร่ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ ประยุกต์ใช้ความรู้และบริหารด้านธุรกิจยานยนต์ วิจัยนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในงานอาชีพ

 
1.7 คุณสมบัติผู้เรียน
 
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 
1.8 จำนวนนิสิต        
1.8.1 จำนวนนิสิต :  
 
ประเภทปริญญา(Ascending)
ชั้นปี
25662567256825692570
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) : ปริญญาตรีปฏิบัติการ12020202020
2020202020
A:รวม2040404040
B:จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ020202020

   
  1.8.2 รูปแบบการศึกษา : อื่น ๆ (ชั้นเรียน และเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ )  
  1.8.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด)   16500.00  บาท (โครงการปกติ/รับตรง)
0.00  บาท (โครงการพิเศษ ถ้ามี)
 
1.9 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    
   
1.10 เอกสารแนบ    
   
 • Move (F6)
 • Copy
 • Refresh
 • Download
 • Folder1_10
 
Name 
Date modified 
Size 
มคอ2.pdf
03/08/2023 14:09:5240.25 MB